Synthesis of 3-indole derivatives by copper sulfonato Salen catalyzed three-component reactions in water

Yanyang Qu, Fang Ke, Li Zhou, Zhengkai Li, Haifeng Xiang, Di Wu, Xiangge Zhou
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05695b