Synthesis of highly dispersed ceria–zirconia supported on ordered mesoporous alumina

Fei Huang, Ying Zheng, Zhaohui Li, Yihong Xiao, Yong Zheng, Guohui Cai, Kemei Wei
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05670g