Nitrogen doping in ion-exchangeable layered tantalate towards visible-light induced water oxidation

Xu Zong, Chenghua Sun, Zhigang Chen, Aniruddh Mukherji, Hao Wu, Jin Zou, Sean C. Smith, Gao Qing Lu, Lianzhou Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05440b