Layered assembly of graphene oxide and Co–Al layered double hydroxide nanosheets as electrode materials for supercapacitors

Lei Wang, Dong Wang, Xin Yi Dong, Zhi Jun Zhang, Xian Feng Pei, Xin Jiang Chen, Biao Chen, Jian Jin
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05420h