Hierarchical core/shell Fe3O4@SiO2@γ-AlOOH@Au micro/nanoflowers for protein immobilization

Shouhu Xuan, Feng Wang, Xinglong Gong, Siu-Kai Kong, Jimmy C. Yu, Ken Cham-Fai Leung
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05390b