Synthesis of foam-like freestanding Co3O4 nanosheets with enhanced electrochemical activities

Yuqian Fan, Haibo Shao, Jianming Wang, Liang Liu, Jianqing Zhang, Chunan Cao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05383j