Tunable SERS from aluminium nanohole arrays in the ultraviolet region

Zhi-Lin Yang, Qian-Hong Li, Bin Ren, Zhong-Qun Tian
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05311b