Facile synthesis of metal N-heterocyclic carbene complexes

Bin Liu, Yin Zhang, Daichao Xu, Wanzhi Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05260d