Microwave synthesis of zinc sulfite and porous zinc oxide microrods

Ming-Qiang Zhu, Tian Zhao, Mingfeng Zhu, Jun-Bing Fan, Gan-Chao Chen, Zhi-Wu Liang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05244b