Discrete Ag6L6 coordination nanotubular structures based on a T-shaped pyridyl diphosphine

Xiaobing Wang, Jing Huang, Shenglin Xiang, Yu Liu, Jianyong Zhang, Andreas Eichhöfer, Dieter Fenske, Shi Bai, Cheng-Yong Su
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05235c