Flame synthesis of few-layered graphene/graphite films

Zhen Li, Hongwei Zhu, Dan Xie, Kunlin Wang, Anyuan Cao, Jinquan Wei, Xiao Li, Lili Fan, Dehai Wu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05139j