A nanoscale DNA–Au dendrimer as a signal amplifier for the universal design of functional DNA-based SERS biosensors

Yun-Hong Sun, Rong-Mei Kong, Dan-Qing Lu, Xiao-Bing Zhang, Hong-Min Meng, Weihong Tan, Guo-Li Shen, Ru-Qin Yu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05133k