First one-pot stereoselective synthesis of cis-2,3-dihydro-4-perfluoroalkyl-1H-1,5-benzodiazepines via a catalyst-free three-component reaction

Jiechao Xu, Jiamei Wei, Linglin Bian, Jiaping Zhang, Jie Chen, Hongmei Deng, Xiaoyu Wu, Hui Zhang, Weiguo Cao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05039c