[WS4Cu3I2]− and [WS4Cu4]2+ secondary building units formed a metal–organic framework: Large tubes in a highly interpenetrated system

Zhen-Zhong Lu, Rui Zhang, Yi-Zhi Li, Zi-Jian Guo, He-Gen Zheng
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05015f