Copper-cascade catalysis: synthesis of 3-functionalized indoles

Jing Wang, Jinjin Wang, Yuanxun Zhu, Ping Lu, Yanguang Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04922k