Mechanism of the oxidation of organic dyes in the presence of nanoceria

Yanfen Peng, Xiaojun Chen, Guangshun Yi, Zhiqiang Gao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04679e