Shape separation of colloidal gold nanoparticles through salt-triggered selective precipitation

Zhirui Guo, Xu Fan, Lina Xu, Xiang Lu, Chunrong Gu, Zhiping Bian, Ning Gu, Jinan Zhang, Di Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04612d