Ag nanosheet-assembled micro-hemispheres as effective SERS substrates

Chuhong Zhu, Guowen Meng, Qing Huang, Zhuo Zhang, Qiaoling Xu, Guangqiang Liu, Zhulin Huang, Zhaoqin Chu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04482b