Nucleic acid detection using carbon nanoparticles as a fluorescent sensing platform

Hailong Li, Yingwei Zhang, Lei Wang, Jingqi Tian, Xuping Sun
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04326e