Ru-catalyzed aerobic oxidative coupling of arylboronic acids with arenes

Hong Li, Wei Wei, Yuan Xu, Chao Zhang, Xiaobing Wan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04322b