Precursor-directed fungal generation of novel halogenated chaetoglobosins with more preferable immunosuppressive action

Hui Ming Ge, Wei Yan, Zhi Kai Guo, Qiong Luo, Rui Feng, Le Yun Zang, Yan Shen, Rui Hua Jiao, Qiang Xu, Ren Xiang Tan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04183a