Self-healing superamphiphobicity

Xiaolong Wang, Xinjie Liu, Feng Zhou, Weimin Liu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04066e