Fluorescent strip sensor for rapid determination of toxins

Libing Wang, Wei Chen, Wenwei Ma, Liqinag Liu, Wei Ma, Yuan Zhao, Yingyue Zhu, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04032k