Metal–organic framework membranes fabricated via reactive seeding

Yaoxin Hu, Xueliang Dong, Jiangpu Nan, Wanqin Jin, Xiaoming Ren, Nanping Xu, Young Moo Lee
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03927f