Synthesis and electric properties of dicobalt silicide nanobelts

Yongquan Qu, Jingwei Bai, Lei Liao, Rui Cheng, Yung-Chen Lin, Yu Huang, Ting Guo, Xiangfeng Duan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03922e