Al-RUB-41: a shape-selective zeolitecatalyst from a layered silicate

Feng-Shou Xiao, Hermann Gies, Weiping Zhang, Xinhe Bao, Hiroyuki Imai, Takashi Tatsumi, Bilge Yilmaz, Ulrich Müller, Bart Tijsebaert, Dirk De Vos, Bin Xie
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03895d