Fabrication of carbohydrate microarrays through boronate formation

Hsuan-Yi Hsiao, Mu-Lin Chen, Huan-Ting Wu, Li-De Huang, Wei-Ting Chien, Ching-Ching Yu, Fan-Dan Jan, Sk Sahabuddin, Tsung-Che Chang, Chun-Cheng Lin
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03816d