Microcrystalline sodium tungsten bronze nanowire bundles as efficient visible light-responsive photocatalysts

Lei Wang, Jinhua Zhan, Weiliu Fan, Guanwei Cui, Honggang Sun, Linhai Zhuo, Xian Zhao, Bo Tang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03660a