A general templated method to homogeneous and composition-tunable hybrid TiO2 nanocomposite fibers

Ximing Xu, Xiaona Li, Pingyong Lin, Ting Chen, Rusheng Yuan, Zhengxin Ding, Ling Wu, Xuxu Wang, Zhaohui Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03596c