Probing the role of the bridging C509 between the [Fe4S4] cubane and the [Ni p Ni d ] centre in the A-cluster of acetyl-coenzyme A synthase

Yi Liu, Xiaofei Zhu, Feng Wang, Tianlei Ying, Pingwei Li, Zhong-Xian Huang, Xiangshi Tan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03587d