Organic–inorganic hybrid photonic hydrogels as a colorful platform for visual detection of SCN−

Zhanhua Wang, Junhu Zhang, Zhicheng Tian, Zhaoyi Wang, Yunfeng Li, Sen Liang, Liying Cui, Liang Zhang, Hao Zhang, Bai Yang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03533e