Light-triggered covalent assembly of gold nanoparticles in aqueous solution

Jinping Lai, Yunyan Xu, Xue Mu, Xiaoli Wu, Chong Li, Jinsheng Zheng, Chuanliu Wu, Jianbin Chen, Yibing Zhao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03361h