Carbon nanotube sponge filters for trapping nanoparticles and dye molecules from water

Hongbian Li, Xuchun Gui, Luhui Zhang, Shanshan Wang, Chunyan Ji, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, Anyuan Cao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03290e