Anatase TiO2 microspheres with exposed mirror-like plane {001} facets for high performance dye-sensitized solar cells (DSSCs)

Haimin Zhang, Yanhe Han, Xiaolu Liu, Porun Liu, Hua Yu, Shanqing Zhang, Xiangdong Yao, Huijun Zhao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03196h