Simultaneous detection of attomolar pathogen DNAs by Bio-MassCode mass spectrometry

Bing Yang, Kai Gu, Xiaoru Sun, Huan Huang, Yibing Ding, Fuqiang Wang, Guohua Zhou, Lequn Lee Huang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03156a