Highly organocatalytic asymmetric Michael–ketone aldol–dehydration domino reaction: straightforward approach to construct six-membered spirocyclic oxindoles

Liang-Liang Wang, Lin Peng, Jian-Fei Bai, Qing-Chun Huang, Xiao-Ying Xu, Li-Xin Wang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03032e