Light-responsive nanogated ensemble based on polymer grafted mesoporous silica hybrid nanoparticles

Jinping Lai, Xue Mu, Yunyan Xu, Xiaoli Wu, Chuanliu Wu, Chong Li, Jianbin Chen, Yibing Zhao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02914a