Aptamer-based turn-on fluorescent four-branched quaternary ammonium pyrazine probe for selective thrombin detection

Shengyong Yan, Rong Huang, Yangyang Zhou, Ming Zhang, Minggang Deng, Xiaolin Wang, Xiaocheng Weng, Xiang Zhou
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02792h