Ultra-sensitive detection of prion protein with a long range resonance energy transfer strategy

Ping Ping Hu, Li Qiang Chen, Chun Liu, Shu Jun Zhen, Sai Jin Xiao, Li Peng, Yuan Fang Li, Cheng Zhi Huang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02600j