Two luminescent enantiomorphic 3D metal–organic frameworks with 3D homochiral double helices

Qilong Zhu, Tianlu Sheng, Ruibiao Fu, Chunhong Tan, Shengmin Hu, Xintao Wu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02550j