CO2 capture by hydrocarbonsurfactant liquids

Jianling Zhang, Buxing Han, Yueju Zhao, Jianshen Li, Minqiang Hou, Guanying Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02449j