Highly efficient photoluminescent graphene oxide with tunable surface properties

Guijian Guan, Bianhua Liu, Suhua Wang, Zhongping Zhang, Qingsong Mei, Kui Zhang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02374d