Fabrication of novel comb-like Cu2O nanorod-based structures through an interface etching method and their application as ethanol sensors

Lina Guan, Huan Pang, Jianjun Wang, Qingyi Lu, Jingzhou Yin, Feng Gao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02331k