Photo- and vapor-responsive conducting microwires based on Pt⋯Pt interactions

Yu Zhang, Hongyu Zhang, Xiaoyue Mu, Siu-Wai Lai, Bin Xu, Wenjing Tian, Yue Wang, Chi-Ming Che
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02242j