Fast synthesis of ultra-thin ZnSnO3 nanorods with high ethanol sensing properties

Hai Men, Peng Gao, Baibin Zhou, Yujin Chen, Chunling Zhu, Gang Xiao, Longqiang Wang, Milin Zhang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02222e