Preparation of millimetre-sized mesoporous carbon spheres as an effective bilirubin adsorbent and their blood compatibility

Limin Guo, Jiamin Zhang, Qianjun He, Lingxia Zhang, Jinjin Zhao, Ziyan Zhu, Wei Wu, Jing Zhang, Jianlin Shi
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02060e