NiWO4 nanoparticles: a promising catalyst for hydrodesulfurization

Yunfei Bi, Hong Nie, Dadong Li, Shuangqin Zeng, Qinghe Yang, Mingfeng Li
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01977a