An electrochemical tandem reaction: one-pot synthesis of homoallylic alcohols from alcohols in aqueous media

Li Zhang, Zhenggen Zha, Zhenlei Zhang, Yunfeng Li, Zhiyong Wang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01964j