A “switching on” fluorescent chemodosimeter of selectivity to Zn2+ and its application to MCF-7 cells

Zhanxian Li, Mingming Yu, Lifeng Zhang, Ming Yu, Jinxia Liu, Liuhe Wei, Hongyan Zhang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01687j