Oxidation of benzylic compounds by gold nanowires at 1 atm O 2

Liang Chen, Hongwei Gu, Lei Hu, Xueqin Cao, Jianhui Yang, Min Li, Haiyan Hong, Qingfeng Xu, Jianfeng Ge, Lihua Wang, Jianmei Lu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01568g